Terms

Prevádzkovateľ webových stránok na adrese teve.sk je zodpovedná osoba za fungovanie a prevádzku webovej aplikácie na vyššie uvedenej doméne spolu s ďalšími prostriedkami, ktoré sú nutné pre zabezpečenie správneho chodu aplikácie.

Každá fyzická osoba, ktorá navštevuje webové stránky na doméne teve.sk sa považuje sa používateľa. Svojím prístupom vyjadruje súhlas s dodržiavaním uvedených podmienok používania. Používateľ, ktorý je v rozpore s podmienkami používania alebo s nimi jednoducho nesúhlasi nemôže používať ani navštevovať webové stránky teve.sk. Registráciou na stránke používateľ súhlasí, že dosiahol minimálneho veku 16 rokov. Svojou návštevou webových stránok a taktiež prípadnou registráciou dáva používateľ súhlas o spracovaní údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Spracovanie údajov je na dobu trvania registrácie používateľa a následne v časovom odbobi 2 roky od ukončenia registrácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spracovanie osobných údajov ako sú e-mailová adresa a prípadných voliteľných ako sú datum narodenia a pohlavie a iné pre zabezpečenie či fungovanie účtu.

Používateľ zodpovedá za obsah, ktorý môže pridať na webové stránky teve.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá sa obsah, ktorý pridal používateľ webových stránok. Používateľ nesmie pridávať obsah, ktorý by svojou formou porušoval akýkoľvek zákon Slovenskej republiky či bol v rozpore s dobrými mravmi – etikou či inými predpismi. Používateľ ďalej vyhlasuje, že k obsahu, ktorý pridá má autorské práva alebo súhlas s autorom, v opačnom prípade preberá následky spojenie s porušením týchto práv.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah tretích strán alebo iného obsahu, ktorý môže byť na stránkach vložený a je bežne dostupný na iných lokalitách či sa naň odkazuje inou formou prípadne je prebratý z iných lokalít ako napríklad z externéj filmové databázy či iného servera a podobne. Ďalej prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenia, ktoré mohli vzniknúť pridaným používateľským obsahom či akúkoľvek škodu, ktorá by mohla vzniknúť používateľovy alebo užívateľovy v súvislosti s používaním webových stránok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa (zmazať používateľský účet) bez udania dôvodu a taktiež zmeniť podmienky používania (ich znenie), s ktorými používateľ počas svoje návštevy webových stránok súhlasi či obsah webových stránok.